Summer Palace
aka Yihe yuan

Director: Lou Ye. Cast: Hao Lei, Guo Xiaodong, Bai Xueyen, Hu Ling, Duan Long, Zhang Xianmin, Cui Lin. Screenplay: Lou Ye, Mei Feng, and Yingli Ma.

Photo © 2006 Océan Films/ © 2008 Palm Pictures
Not yet reviewed in full. Grade: C+


Permalink Home 2008 ABC Blog E-Mail